Se webversjon

Nyhetsbrev Hedmark idrettskrets

28. februar 2019


Årshjul for klubber og idrettsråd i Hedmark


Vi minner om vårt årshjul for 2019 som vi håper kan være til nytte for våre idrettslag og idrettsråd. Her finner dere tidsfrister for søknader og rapporteringer, samt tidspunkter for våre aktiviteter og kurstilbud.


Les mer

Bedre Klubb – et enkelt verktøy for klubbutvikling

Nå har idrettslaget mulighet til å ta i bruk et nytt og gratis verktøy, som hjelper styret med å lage et riktig bilde av hvordan det står til i idrettslaget. «Bedre klubb» innebærer å svare på syv korte spørsmål om de grunnleggende ansvarsområdene knyttet til organiseringen av idrettslag, og gjennomføres på få minutter. Gjennom å bruke «Bedre Klubb» får styret også tilgang på informasjon om hvilke tiltak som eventuelt kan gjøres for at idrettslaget skal bli enda bedre på de grunnleggende ansvarsområdene.
Les mer

Gjennomføring av årsmøte

Alle idrettslag må ha gjennomført sitt årsmøte innen 31. mars 2019.
Norges idrettsforbund har laget en samleside med tips til gjennomføring av årsmøter, hvor du finner nyttig informasjon og maler.

Har du spørsmål om gjennomføring av årsmøtet, regelverk, valgbarhet mm, vennligst kontakt oss i Hedmark idrettskrets på mail: hedmark@idrettsforbundet.no

Tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge

Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd fra ordningen.
Det gjenstår 2,3 millioner kroner i midler tildelt Norges idrettsforbund fra Kulturdepartementet. Midlene kan fordeles til idrettslag og særforbund som tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge.
Søknadsfristen er satt til 15. mars 2019.
Les mer

Ny storsatsing for en mer likestilt innlandsidrett

Hedmark idrettskrets leder for tiden et nytt prosjekt som skal bidra til en mer likestilt idrett i Hedmark og Oppland.
Prosjekt Likestilling har foreløpig finansiering ut 2019, men er skissert til å vare ut 2025, med konkret målsetting om å øke antallet kvinnelige ledere og trenere i innlandsidretten. Kartlegginger viser at andelen kvinner i disse rollene er svært lav i de fleste idretter. Andelen kvinner i styrelederrollen er eksempelvis på under 26 prosent for idrettsinnlandet som helhet.
Av tiltakene som kommer til å være synlig i tiden fremover er en satsning på etablering av et eget nettverk for kvinnelige ledere i innlandet, samt en mentorordning direkte rettet mot kvinner som har, eller ønsker, en rolle i idretten. Parallelt arbeides det med å hente ut mer kunnskap og på bakgrunn av det lage nye målrettede tiltak som kan bidra til en mer likestilt idrett.
Les mer

Nasjonal idrettsråds-konferanse

Nasjonal idrettsrådskonferanse avholdes i år i Ålesund helgen 30.08-01.09,- så sett av datoen allerede nå.
Møre og Romsdal inviterer alle landets idrettsråd til en ny konferanse.
Agendaen er ikke spikret, men aktuelle temaer kan være:
- Tinget er over – hva skjer med IR nå?
- Kommunevalg - valgkampinnspurt

Informasjon, program og påmelding vil bli sendt ut på et senere tidspunkt.

Brev til kulturdepartementet, barne- og likestillings-departementet, justis- og beredskapsdepartementet og barneombudet.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) stiller i dag krav om at samtlige organisasjonsledd skal ha fått fremvist en politiattest før noen kan utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. En attest med merknad innebærer at vedkommende ikke får utføre denne type oppgaver.
Les mer

Moderniseringsprosjekt i norsk idrett

Moderniseringsprosjektet ble opprettet våren 2018 og har endt opp i et overordnet mål:
"å sørge for mest mulig ressurser til aktivitet gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon».
I tillegg er det utarbeidet i alt fire hovedmål for prosjektet og disse er:
Hovedmål 1: Styrke idrettens medlemsfokus
Hovedmål 2: Effektiv organisasjon med tydelig ansvars og rollefordeling.
Hovedmål 3: Gode og effektive digitale løsninger
Hovedmål 4: Enhetlig styring av idretten

Følg utvikling i prosjektet her:
Les mer

Kontaktinformasjon

Hedmark idrettskrets
Idrettens Hus, Løvstadvegen 7
2312 Ottestad

Tlf: 62 54 26 00